VOG


Jouw privacy is onze zorg!AVG

 

AVG

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden versterkt en uitgebreid.

 Stichting AAT mag persoonsgegevens verwerken indien zij daarvoor toestemming heeft.

Stichting AAT moet de betrokkene goed informeren waarvoor toestemming wordt verleend en wat de gevolgen zijn van toestemming geven. Ook moeten wij kunnen bewijzen dat we geldige toestemming hebben gekregen. En het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

 Mensen hebben het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen en ook eisen dat Stichting AAT de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van ons hebben gekregen.

Ook hebben mensen (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

 

Dit recht houdt in dat Stichting AAT in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

Niet meer nodig

De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

Intrekken toestemming

De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

Bezwaar

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

Onrechtmatige verwerking

De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

Wettelijk bepaalde bewaartermijn

De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

 


De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  1.  de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 


Stichting AAT heeft protocollair vastgelegd hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.