Algemene voorwaardenDan weet je wat je aan elkaar hebt!
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden stichting AAT

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.1 Stichting AAT: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam opleidingen, workshops en verdiepingstrainingen geeft aan hulpverleners die werkzaam zijn in het domein jeugdzorg,  en zich willen verdiepen in Animal Assisted Therapie.

 1.2 Deelnemer: de persoon die gebruikt maakt/wil maken van het aanbod van Stichting AAT.

 1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij Stichting AAT zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden traject of activiteit.

 1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht.

 1.5 Gegevens van aanmelder, zoals gevraagd in de aanmeldingsprocedure, worden enkel gebruikt voor intern gebruik, en enkel zolang de aanmelder deelneemt aan een traject bij Stichting AAT. Zodra deelnemer niet meer deelneemt aan het aanbod van Stichting AAT worden zijn/haar gegevens verwijderd.

 

 Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die aangegaan worden met Stichting AAT.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Stichting AAT middel schriftelijke afspraken. Op het moment dat men zich aanmeld voor het aanbod van Stichting AAT gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.

2.3 Na aanmelding is men verplicht de factuur/facturen tijdig te voldoen en zoals afgesproken in de facturatie.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt Stichting AAT zich het recht om die persoon niet deel te laten nemen aan het aanbod en eventuele maatregelen te nemen.

2.5 De factuur wordt na de aanmelding verstuurd, tenzij anders afgesproken. Deze factuur dient binnen de afgesproken datum te worden voldaan.

2.6 Bij het uitblijven van betaling is Stichting AAT gerechtigd verdere afspraken op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

2.7 Indien na een betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet voldaan is, zijn wij genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor het volgens van opleidingen, workshops en/of verdiepingstrainingen.

 3.1 Stichting AAT bepaalt wanneer en of iemand in aanmerking komt voor het aanbod van Stichting AAT.

 3.2 Er kan sprake zijn van een contra-indicatie voor het werken met honden, zoals negatieve ervaringen, allergieën of andere gezondheidsproblemen, fobieën enzovoorts.

3.3. Men kan enkel met een eigen hond aan een opleiding, workshop en/of verdiepingstraining meedoen, als deze hond een geslaagde gedragstest heeft ondergaan. Deze test kan ter inzage aangeboden worden aan Stichting AAT. Deze gedragstest is geldig voor de duur van twee jaar, vanaf afname test. Indien wenselijk, kan Stichting AAT de hond testen voor aanvang van de opleiding, workshops en/of verdiepingstraining.

3.4. Stichting AAT hanteert een gedragscode m.b.t. de omgang tussen eigenaar en zijn hond, maar ook anderen en de hond. Deze is hier terug te vinden. Indien men zich niet aan deze gedragscode houdt, kan de betreffende persoon het recht tot verdere deelname onthouden worden.

3.5.Stichting AAT behoudt zich het recht om bepaalde honden, rassen en/of kruisingen te weigeren voor deelname op grond van gedragsobservaties of het feit dat deze honden niet voldoen aan de zienswijze die Stichting AAT hanteert m.b.t. bepaalde honden, rassen en/of kruisingen. Meer informatie is hier te vinden.

 

Artikel 4: Annulering

 4.1a. Stichting AAT start een opleiding en/of activiteit bij minimale deelname van 3 deelnemers. Indien er geen groep van 3 deelnemers of meer gevormd kan worden, behoud Stichting AAT het recht de activiteit te annuleren of door te schuiven naar een andere datum.

4.2a. Indien de deelnemer besluit om alsnog niet deel te nemen aan het aanbod van Stichting AAT, en zich niet tijdig afmeld, behoudt Stichting AAT het recht om 30% van de opleidingskosten in rekening te brengen in verband met geleden verlies en gederfde winst. Voor opleidingen dient men zich minimaal een maand voor de start via de mail af te melden. Voor workshops en/of verdiepingstrainingen bedraagt deze termijn minimaal een week.

4.2.b Afgelasting bij ziekte kan men doorgeven via de mail, whats app of telefoon.

4.2e Indien Stichting AAT en deelnemer(s) onderling besluiten deelname aan een bepaald aanbod te laten vervallen, dan word er gezocht naar een redelijk alternatief.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van Stichting AAT

5.1 Stichting AAT is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

5.2 Alle aansprakelijkheid wordt geregeld via de aansprakelijkheidsverzekering van Stichting AAT.

5.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Stichting AAT op internet of andere publicaties binden Stichting AAT niet.

5.4 Stichting AAT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de deelnemer gewenste resultaten.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de deelnemer.

6.1 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade welke door de deelnemer aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van Stichting AAT, haar medewerkers en/of de locatie.

6.2 Stichting AAT adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten.

6.3 De deelnemer die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de opleiding, workshop of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Stichting AAT van (voortzetting) van de opleiding, workshop of activiteit worden uitgesloten.

 

Artikel 7: Copyright

 7.1 Alle door Stichting AAT verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Stichting AAT. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting AAT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

7.2. Na de aanmelding worden afspraken gemaakt over foto- en/of filmmateriaal ten behoeve van social media en/of reclamedoeleinden.

 

Artikel 8: Geschillen

 8.1 Geschillen worden bij voorkeur onderling besproken en opgelost.

 Het Nederlands recht is van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten met Stichting AAT. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.